ระบบส่งบทความศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม

ด้วยสภาเภสัชกรรมกำหนดจัดงานมหกรรมนวัตกรรมวิชาชีพเภสัชกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งสภาเภสัชกรรม เพื่อเป็นเวทีให้เภสัชกรและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมที่โดดเด่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับวิชาชีพ รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้แก่ระบบสุขภาพและสังคมโดยรวม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นว่ากิจกรรมวิชาการภายในงานสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเภสัชกรที่เข้าร่วมงานได้ และเห็นควรให้มีการกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเภสัชกรที่เข้าร่วมงาน โดย คณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

  • ความทันสมัยของเนื้อหา
  • มีการอ้างเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาชัดเจน พร้อมรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
  • ความครอบคลุมและความต่อเนื่องของเนื้อหา
  • ต้องไม่เป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการหนึ่ง

ผู้เขียนบทความที่ผ่านการประเมิน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสองเท่าของหน่วยกิตบทความ

บทความจะมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานภายในงานมหกรรมนวัตกรรมวิชาชีพเภสัชกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 เท่านั้น ทั้งนี้ โดยจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามที่กำหนดในประกาศสภาเภสัชกรรมฯ และผู้เข้าร่วมชมผลงานสามารถเข้าทำแบบทดสอบเพื่อขอรับหน่วยการศึกษาต่อเนื่องได้

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Email: thaicpe.committee@gmail.com
Download template [คลิกที่นี่]


ผู้ส่งบทความได้ศึกษารายละเอียดข้างต้นแล้ว และขอให้การรับรองดังต่อไปนี้ *
หน้า 1/3
หน้าถัดไป: กรอกข้อมูลบทความ และรายละเอียดของผู้ส่งบทความ

คณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
Email: thaicpe.committee@gmail.com

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม | https://ccpe.pharmacycouncil.org