Đơn Tài Trợ Nhỏ Mùa Đông của CALC 2020

Liên Minh Nếp Sống Năng Động Cộng Đồng Denver(CALC) là một chương trình do Bộ Giao Thông & Cấu Trúc phối hợp với Liên Minh Đường Phố Denver và Ủy Thác Đất Công loan báo chu kỳ mới của quỹ tài trợ nhỏ mùa Đông để hỗ trợ việc làm đầy kinh ngạc của cộng đồng Denver đối phó với đại dịch COVID - 19. CALC sẽ tài trợ đến $1,000 cho các nhu cầu đi bộ, đạp xe hay qua lại an toàn nơi khoảng trống dành cho thể dục thể lý. Hãy xem cơ hội và những tiêu chuẩn và điều kiện xin tài trợ.

Nếu quý vị thích, hãy nộp đơn trong mẫu đơn dưới đây. Nhóm CALC sẽ liên lạc với quý vị để duyệt xét ý tưởng dự án của mình. Nếu dự án của mình được chọn để nhận tài trợ thì nhóm CALC sẽ hỗ trợ quý vị trong việc hoàn chỉnh ngân sách, thâu thập thêm những yêu sách cần thiết khác, và giám định dự án của mình.
Hãy chọn loại đơn mình nộp: *

0/200 words
0/50 words
0/150 words
Nếu dự án được tài trợ, tôi/chúng tôi sẽ tuân thủ theo những điều sau đây: *